Partner CZ

Partner PO

Partner SK

Aktivity projektu

měsíc/rok název téma + zhodnocení koordinátorem ke stažení
Prosinec 2014 mobilita v CZ Nastavení pravidel realizace projektu; Vánoční tradice; zhodnocení
Březen 2015 mobilita v SK Velikonoční tradice – Vítání jara; zhodnocení
Květen 2015 mobilita v PL Řemeslná tradice; zhodnocení
Listopad 2015 mobilita v CZ  Halloween; zhodnocení
Duben 2016 mobilita v PL  Den Země; zhodnocení
Červen 2016 mobilita v SK  Stromy; zhodnocení

Projekt Rukodělné tradice

Projekt Rukodělné tradice je výsledkem naléhavé potřeby k návratu k tradicím řemeslné a rukodělné výroby a také k jednoduchým činnostem, které by odvedly děti pryč od počítačů a dovolily jim vrátit se k tradicím a zvykům našich předků. Rukodělná výroba výborně svědčí dětem, které v dnešní době žijí hlavně ve městech a které postrádají přirozené prostředí pro rozvoj pracovních činností.

S ohledem k problémům s organizací setkávání dětí tak malých jsme přišli s rozhodnutím připravit tento projekt pro učitele, kteří jim poskytnou adekvátní vedení a rady – „ten, kdo sám nemůže/neumí hořet, nezapálí.“
Naším cílem je připravit 6 pětidenních setkání učitelů, kteří budou srovnávat tradice a zvyky během rozličných ročních období, prázdnin a svátečních dnů. Učitelé si tradice a zvyky vzájemně názorně předvedou a vysvětlí, stejně jako naučí ostatní techniky, aby i oni byli schopni tyto použít ve všech partnerských školách. Během těchto setkání si všichni osvojí různé kreativní techniky a dovednosti aby byli schopni tyto nejen předvést, ale i dále naučit děti, se kterými budou potom pracovat ve svých zemích. Různé trendy a postupy (z různých zemí) se zajisté projeví během práce s dětmi. Učitelé z hostitelské země připraví pracovní listy pro své kolegy ze zahraničí. Tyto listy budou obsahovat detailní popis celé práce, užitečné tipy a triky – doplněné instruktážními obrázky. Po ukončení těchto mezinárodních setkání se budou uskutečňovat kreativní workshopy ve školkách s dětmi, jejich rodiči a veřejností, kde budou mít všichni šanci vidět, jak jsou různé věci prováděny v partnerských zemích – pracovní listy budou doplněny o tipy a triky.
Srovnání a získání nových zkušeností ze zahraničí, zjištění jak školní systémy, tradice a zvyky fungují v jiných zemích – tyto náležitosti samy o sobě by měly být silnou motivací pro uskutečnění tohoto projektu. Jazykem projektu by měla být angličtina, nicméně je jasné, že budou používány partnerské jazyky – čeština, slovenština a polština.

Projekt Tradycje rękodzielnicze

Projekt Tradycje rękodzielnicze  jest odpowiedzią na pilną potrzebę powrotu do tradycji produkcji rzemieślniczej i rękodzielniczej, jak również do prostych czynności, które odciągnęłyby dzieci od komputerów i pozwoliły im powrócić do tradycji oraz zwyczajów naszych przodków. Produkcja rękodzielnicza oddziałuje bardzo korzystnie na dzieci, które w dzisiejszych czasach żyją przeważnie w miastach i które pozbawione są naturalnych warunków sprzyjających rozwojowi czynności wytwóczych.

Ze względu na kłopoty związane z organizacją spotkań dla dzieci w wieku przedszkolnym podjęliśmy decycję, iż przygotujemy ten projekt dla nauczycieli, którzy następnie  będą mogli  w odpowiedni sposób poprowadzić zajęcia dla dzieci  – „ten, kto sam nie może/nie potrafi płonąć, nie zapali“.

Naszym celem jest przygotowanie sześciu pięciodniowych spotkań nauczycieli, którzy będą porównywać tradycje i zwyczaje typowe dla poszczególnych pór roku, wakacji i dni świątecznych. Nauczyciele przedstawią sobie poglądowo i wzajemnie wyjaśnią tradycje i zwyczaje, opanują także nowe techniki, by byli potem w stanie zastosować je we wszystkich szkołach partnerskich. Podczas tych spotkań zapoznają się wszyscy z różnymi technikami kreatywnymi  i  umiejętnościami, by umieli je nie tylko przedstawić, lecz także przekazać je dzieciom, z którymi będą potem pracowali w swych krajach. Różne trendy i metody (z różnych krajów) przejawią się zapewne w trakcie pracy z dziećmi. Nauczyciele z kraju goszczącego przygotują arkusze robocze dla swych kolegów  zagranicznych. Arkusze te będą zawierały szczegółowy opis całej pracy, użyteczne pomysły i chwyty – uzupełnione przez  ilustracje instruktażowe. Po zakończeniu tych spotkań międzynarodowych będą organizowane kreatywne warsztaty w przedszkolach dla dzieci, ich rodziców oraz dla publiczności, gdzie będą wszyscy będą mieli możliwość zobaczyć, w jaki sposób  różne rzeczy wykonywane są
w krajach partnerskich – uzupełnieniem arkuszy roboczych  będą różne pomysły i chwyty.

Porównywanie i pozyskiwanie nowych doświadczeń z zagranicy, stwierdzenie, w jaki sposób systemy edukacyjne, tradycje i zwyczaje funkcjonują w innych krajach – te aspekty same w sobie powinny być silną motywacją do realizacji tego projektu. Oficjalnym językiem projektu ma być język angielski, jest jednakże oczywiste, iż będą używane języki partnerskie – język czeski, język słowacki i język polski.

Projekt Remeselné tradície

Projekt Remeselné tradície je výsledkom naliehavej potreby k návratu k tradíciám remeselnej a ručnej výroby a tiež k jednoduchým činnostiam, ktoré by odviedli deti  od počítačov a dovolili sa im vrátiť k tradíciám a zvykom našich predkov. Ručná práca – výroba výborne svedčí deťom, ktoré v dnešnej dobe žijú hlavne v mestách a ktorým chýba prirodzené prostredie na rozvoj pracovných činností.
Vzhľadom na problém s organizáciou stretávania sa s malými deťmi sme sa rozhodli pripraviť tento projekt pre učiteľov, ktorí im poskytnú adekvátne vedenie a rady – „ ten, kto sám nemôže/nevie horieť, nezapáli.“
Našim cieľom je pripraviť 6 päťdenných stretnutí  učiteľov, ktorí  budú porovnávať tradície a zvyky počas rozličných ročných  období, prázdnin a sviatočných dní. Učitelia si tradície a zvyky navzájom názorne predvedú a vysvetlia, naučia sa aj ostatné techniky, aby boli schopní použiť ich vo všetkých partnerských školách. Počas týchto stretnutí si všetci osvoja rôzne kreatívne techniky a zručnosti, aby boli schopní ich nielen predviesť, ale aj naučiť deti, s ktorými budú pracovať vo svojich krajinách. Rôzne trendy a postupy /z rôznych krajín/ sa určite prejavia počas práce s deťmi. Učitelia z hostiteľskej krajiny pripravia pracovné listy pre svojich kolegov zo zahraničia. Tieto listy budú obsahovať detailný popis celej práce, užitočné tipy a triky – doplnené inštruktážnymi obrázkami. Po ukončení týchto medzinárodných stretnutí sa budú uskutočňovať kreatívne workshopy v materských školách s deťmi, ich rodičmi a verejnosťou. kde budú mať všetci šancu vidieť, ako sú rôzne veci prevádzané v partnerských krajinách – pracovné listy budú doplnené o tipy a triky.
Porovnávanie a získavanie nových skúseností zo zahraničia, zistenia, ako školské systémy, tradície a zvyky fungujú v iných krajinách – tieto náležitosti samé o sebe by mali byť silnou motiváciou pre uskutočnenie tohto projektu. Jazykom projektu by mala byť angličtina, ale je jasné, že budú používané partnerské jazyky – čeština, slovenčina a poľština.

MSK handmade tradition