Partner CZ

Partner PO

Partner SK

Aktivity projektu

měsíc/rok název téma + zhodnocení koordinátorem ke stažení
Únor 2020 mobilita v CZ Tvořivé jarní dílničky – pozvánka 1; pozvánka 2
Říjen 2019 mobilita v SK Podzimní tradice na Slovensku
Prosinec 2014 mobilita v CZ Nastavení pravidel realizace projektu; Vánoční tradice; zhodnocení
Březen 2015 mobilita v SK Velikonoční tradice – Vítání jara; zhodnocení
Květen 2015 mobilita v PL Řemeslná tradice; zhodnocení
Listopad 2015 mobilita v CZ  Halloween; zhodnocení
Duben 2016 mobilita v PL  Den Země; zhodnocení
Červen 2016 mobilita v SK  Stromy; zhodnocení

Projekt Oživme spolu lidové zvyky a tradice

 

(Projekt „Oživme spolu lidové zvyky a tradice“ je projekt, který navazuje na předcházející projekt „Handmade tradition“)

Lidová slovesnost, zvyky a tradice představují ve výchově dítěte v předškolním věku jeden ze základních kamenů, na kterém je budováno další systematické působení výchovy uměním k umění. Lidová tvořivost je pro děti velkou uměleckou i výchovnou hodnotou. Je v ní zobrazený svět a život s nevšední vynalézavostí, postřehem a vtipem. V minulosti se děti zúčastňovaly všech oblastí života. Mnoho říkanek, dětských lidových písní, bylo spojených se světem zvířat, s přírodou. Děti intenzivně prožívaly všechno, co se dělo doma, ve vesnici, v přírodě nebo šlo o střídání ročních období a s nimi souvisejících změn v přírodě, či práci na poli, doma, ale i o významné události lidského života. Z našeho života se pomalu vytrácí lidové tradice, a proto podporujeme u dětí zájem o lidové písně, tance, abychom přispívali k emocionálnímu rozvoji dítěte.
Cílem projektu „Oživme spolu lidové zvyky a tradice“ je šířit kulturní dědictví, lidové tradice a poznávat historii země. Prostřednictvím projektu budeme získávat nové poznatky o lidových tradicích v daných regionech, sbírat pověsti, lidové písně, dětské hry a tance, říkanky, přísloví, pořekadla. Dítě bude poznávat kulturní dědictví prostřednictvím písní, zvyků, obyčejů, nářečí a dialektiku regionu, v kterém vyrůstá. Děti se aktivní účastí budou zapojovat do prací, které se v současnosti více či méně už nerealizují. Prostřednictvím tohoto zážitku se dítě bude umět vcítit do řemesel a prací, které se pomalu vytrácejí a upadají do zapomenutí. Po absolvování předprimárního vzdělávání budou tak děti obeznámené s lidovou slovenštinou, tradicemi a hrami. Folklorní tradice se stává důležitým stimulem přispívajícím k seberealizaci dítěte.
Pedagogové budou vyhledávat, poznávat, porovnávat lidové zvyky a tradice, poznávat hrady a zámky v jednotlivých krajinách SK, ČR, PL a zaznamenávat je do knižní podoby. Během setkání se naučí různé lidové písně, tance, hry, přísloví a pořekadla. Při dětských písních a hrách budeme vyhledávat propojenost mezi partnerskými krajinami.
Jsme přesvědčeni, že naše publikace mohou být úspěšně využité k vytvoření kvalitního vzdělávacího produktu, který může být použitý v jakémkoliv vzdělávacím systému.
Po uskutečnění každého mezinárodního setkání se v mateřských školách zrealizují workshopy, které propojí pedagogy – děti – rodiče.
Dlouhodobým přínosem projekt bude jeho využití pro další generace.

„Tradice neznamená uchovat popel, ale odevzdávat oheň“

 

 

Popis předchozího projektu

Projekt Ożywmy wspólnie ludowe zwyczaje i tradycje

(„Ożywmy wspólnie ludowe zwyczaje i tradycje” to projekt , który nawiązuje do poprzedniego projektu „Handmade tradition”)

Literatura ludowa, zwyczaje i tradycje są w wychowaniu dziecka w wieku przedszkolnym fundamentem, na którym buduje się dalszy i systematyczny efekt wychowania w zakresie sztuki i technik artystycznych. Ludowa kreatywność jest dla dzieci wielką wartości zarówno artystyczną jak i wychowawczą. Zawiera się w niej świat odzwierciedlony jest z wielką pomysłowością, precyzją
i dowcipem. W przeszłości dzieci uczestniczyły we wszystkich aspektach życia. Wiele rymowanek dziecięcych, pieśni ludowych nawiązywało do świata zwierząt i przyrody. Dzieci intensywnie przeżywały wszystko, co działo się w domu, okolicy, świecie przyrody, pracy na roli oraz inny wydarzeniach codziennego życia. W dzisiejszych czasach powoli zanika tradycja ludowa, dlatego staramy się podtrzymać u dzieci pamięć związaną z muzyczną twórczością ludową, a także dodatkowo wspomóc rozwój emocjonalny dziecka.

Celem projektu „Ożywmy wspólnie ludowe zwyczaje i tradycje” jest szerzenie dziedzictwa kulturowego, ludowych tradycji oraz zgłębianie historii kraju. Poprzez projekt będziemy odkrywać tradycje ludowe w danych regionach, zbierać podania i pieśni ludowe, a także regionalne tańce i zabawy, przysłowia i porzekadła. Dzieci będą odkrywać dziedzictwo kulturowe poprzez piosenki, zwyczaje, powiedzenia i gwarę regionu, w którym się wychowują. Najmłodsi będą aktywnie się angażować w warsztaty artystyczne. Poprzez te doświadczenia będą mogły zgłębi tajniki rzemiosła i rękodzieła, które powoli zanikają i odchodzą w zapomnienie. Kończąc projekt dzieci wzbogacą swoją wiedzę z zakresu literatury i słownictwa ludowego, a także zwyczajów i zabaw. Tradycja folklorystyczna stanie się ważnym bodźcem do samorealizacji dziecka.

Nauczyciele będą poszukiwać i porównywać zwyczaje i tradycje ludowe, zwiedzać warownie i zamki w każdym kraju: Słowacji, Czechach i Polsce a efekty nabytych doświadczeń i wiedzy uwieczniać  w formie księgi. W czasie spotkań będą uczyć się różnorodnych i pieśni ludowych, tańców, zabaw, przysłów i porzekadeł. Przy pieśniach i zabawach będą poszukiwać elementów przeplatania się kultur krajów partnerskich.
Jesteśmy przekonani, że nasza publikacja może być z powodzeniem wykorzystana jako środek dydaktyczny w dowolnym systemie nauczania.

Po każdym międzynarodowym spotkaniu w przedszkolach będą realizowane warsztaty, które połączą nauczycieli, dzieci i rodziców. Efektem końcowym projektu będzie jego ponadczasowość i możliwość wykorzystania do edukowania następnych pokoleń.

„ Tradycja nie oznacza zachować popiół, ale podtrzymywać płomień”

Popis předchozího projektu

Projekt Remeselné tradície

(„Oživme spolu ľudové zvyky a tradície“ je projekt, ktorý nadväzuje na predchádzajúci projekt „ Handmade tradition“)

Ľudová slovesnosť, zvyky a tradície predstavujú vo výchove dieťaťa v predškolskom veku jeden zo základných kameňov, na ktorom je budované ďalšie systematické pôsobenie výchovy umením k umeniu. Ľudová tvorivosť je pre deti veľkou umeleckou i výchovnou hodnotou. Je v nej zobrazený svet a život s nevšednou vynaliezavosťou, postrehom a vtipom. V minulosti sa deti zúčastňovali na všetkých oblastiach života. Veľa riekaniek, detských ľudových piesní bolo spojených so svetom zvierat,   s prírodou. Deti intenzívne prežívali všetko, čo sa dialo doma, v dedine, v prírode, či už išlo o striedanie ročných období a s nimi súvisiace zmeny v prírode, či o prácu na poli, doma, alebo o významné udalosti ľudského života.

Z nášho života sa pomaly vytráca ľudová tradícia, a preto podporujme u detí

záujem o ľudové piesne, tance, vinše, aby sme prispievali k emocionálnemu rozvoju dieťaťa.

Cieľom projektu „Oživme spolu ľudové zvyky a tradície“ je šíriť kultúrne dedičstvo, ľudové tradície a spoznávať históriu krajiny. Prostredníctvom projektu budeme získavať nové poznatky o ľudových tradíciách v daných regiónoch, zbierať povesti, ľudové piesne, detské hry a tance, rečňovanky, príslovia, porekadlá. Dieťa bude spoznávať kultúrne dedičstvo cez piesne, zvyky, obyčaje, nárečie a dialektiku regiónu, v ktorom vyrastá. Deti sa aktívnou účasťou budú zapájať do prác, ktoré sa v súčasnosti viac-menej už nerealizujú. Prostredníctvom tohto zážitku sa dieťa bude vedieť vcítiť do remesiel a prác, ktoré sa pomaly vytrácajú a upadajú do zabudnutia. Po absolvovaní predprimárneho vzdelávania budú tak deti oboznámené s ľudovou slovesnosťou, tradíciami a hrami. Folklórna tradícia sa stáva dôležitým stimulom prispievajúcim k sebarealizácii dieťaťa.

Pedagógovia budú vyhľadávať, poznávať, porovnávať ľudové zvyky a tradície, poznávať hrady a zámky v jednotlivých krajinách SK, ČR, PL a zaznamenávať ich do knižnej podoby. Počas stretnutí sa naučia rôzne ľudové piesne, tance, hry, príslovia a porekadlá. Pri detských piesňach a hrách budeme vyhľadávať prepojenosť medzi partnerskými krajinami.

Sme presvedčení, že naše publikácie môžu byť úspešne použité na vytvorenie kvalitného vzdelávacieho produktu, ktorý môže byť použitý v akomkoľvek vzdelávacom systéme.

Po uskutočnení každého medzinárodného stretnutia sa v materských školách zrealizujú workshopy, ktoré prepoja pedagógov – deti – rodičov.

Dlhodobým prínosom projektu bude jej využitie pre ďalšie generácie.

 

„Tradícia neznamená uchovávať popol, ale odovzdávať plameň“.

Popis předchozího projektu

 

MSK handmade tradition