Obecná charakteristika školy
Mateřská škola křesťanská Opava, Mnišská – příspěvková organizace

Velikost MŠ:
Mateřská škola je umístěna v třípodlažní budově se suterénem o velikosti užitné plochy
954 m2. Součástí uzavřeného areálu MŠ je školní zahrada o rozloze 1740 m2.

Kapacita školy:
Kapacita mateřské školy byla určena Okresní hygienickou stanicí v Opavě a po dohodě se zřizovatelem MMO na počet 100 zapsaných dětí.
Přijímání dětí do MŠK provádí ředitelka školy na základě žádosti zákonných zástupců
a vyjádření dětského lékaře, ve spolupráci s OŠ SMO. Při nástupu nového dítěte předloží zákonní zástupci lékařské potvrzení o způsobilosti docházky dítěte do MŠ. Mateřská škola křesťanská  je 4-třídní, děti jsou rozděleny po 25 na 1 oddělení. Všechny třídy jsou smíšené pro děti ve věku od 3-6 (7) let, a proto si mladší sourozenci lépe zvykají na dětský kolektiv. Adaptační režim je pro ně přijatelnější. Ve smíšeném oddělení vedeme děti ke vzájemné pomoci, mladší sourozenci se učí a přebírají návyky od dětí starších. Pro děti předškolní připravujeme nabídku činností, které je vybaví potřebnými vědomostmi a znalostmi pro vstup do základní školy.

Počet tříd: 4
Typ MŠ: celodenní s pravidelným provozem

Charakteristika budovy:

–  Splňuje veškerá funkční i estetická kritéria předškolního zařízení. V suterénu jsou umístěny kotelna na plynná paliva, prádelna, mandlovna, sušárna prádla a sklady hraček a pomůcek pro školní zahradu.
–  K 1. podlaží patří šatna učitelek, ředitelna, šatny dětí, které jsou odděleny dřevěnými šatnovými bloky a vyzdobeny nástěnkami, na kterých obměňujeme výtvarné práce dětí jednotlivých tříd. Chodbou se dostaneme ke schodišti vedoucímu středem budovy. V 1. a 2. poschodí jsou od něj vpravo a vlevo umístěny třídy I. a II. a III. a IV.
–  Třídy a herny mají dostatečně velké prostory včetně vhodného uspořádání nábytkem, které vyhovuje všem činnostem a aktivitám dětí. Prostor herny můžeme operativně měnit dřevěnými paravány na menší celky a námětové koutky.
–  Dětský nábytek, tělocvičné nářadí, zdravotně hygienické zařízení (umývárny, toalety) i vybavení pro odpočinek (matrace) mladších dětí odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné.
–  Vybavení hračkami, pomůckami, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku; je průběžně obnovováno a doplňováno.
–  Hračky a doplňky nebo alespoň jejich podstatná část je umístěna tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení.
–  Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě prostředí.
–  Jsou zvyklé malovat přímo na stěny v chodbách, které mají pozadí z lepenkového kartonu a motivačně jsou laděny k ročním obdobím, či oslavám církevních svátků.
–  K budově MŠ navazuje školní zahrada se 4 pískovišti, dřevěnými průlezkami, skluzavkou, zahradními domky a pergolou. Písek je chráněn proti vniknutí koček a psů krycími plachtami. Veškeré hračky jsou umístěny v zahradním domku a dle potřeby a stupně opotřebení jsou včas vyměňovány za nové.
–  Všechny vnitřní i  venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů (týkajících se např. čistoty, teploty, vlhkosti vzduchu, osvětlení, hlučnosti, světla a stínu, alergizujících či jedovatých látek a rostlin apod.), k čemuž přispěla rekonstrukce kuchyně a elektrické instalace, včetně výměny všech žárovkových světel za zářivkové.

Charakteristika okolí (lokality) školy:
Mateřská škola křesťanská leží v centru okresního města Opavy, v atriu činžovních domů ve starší  městské zástavbě, oddělena z jižní strany školní zahradou se vzrostlou zelení, která je vybavena dřevěnými průlezkami, pergolami a zahradními domky. Má poměrně velkou, členitou, esteticky vkusně upravenou a vybavenou  zahradu orientovanou směrem k Hlásce. V jejím okolí je soustředěno historické jádro města.

Historie školy:
Z iniciativy členů Unie křesťanských pedagogů a rodičů, za podpory ČŠI a ŠÚ byla dne 1. 9. 1992 zřízena Magistrátem města Opavy Křesťanská mateřská škola v Opavě na Mnišské ulici. Počínaje 1. červencem 1996 jsme právním subjektem.
Naše Mateřská škola křesťanská se specificky zaměřuje na náboženskou výchovu dětí předškolního věku. Pracujeme s dětmi podle Školního vzdělávacího programu s názvem „Společnou cestou“. Školní vzdělávací program je dokumentem, který včetně podmínek stanovuje a prezentuje hlavní vzdělávací koncepci a cíle činnosti MŠ vnitřně i směrem k veřejnosti. Opírá se o týmovou práci všech zaměstnanců, o otevřenou komunikaci, vzájemnou podporu  a kooperaci. Stanovené cíle školy jsou jasné a akceptovány všemi zaměstnanci. Je s nimi seznámen i zřizovatel.
Záměry školy, zřizovatele i kraje jsou v souladu se státní politikou v oblasti předškolního vzdělávání a navazují na základní orientaci a znalost priorit státu. Zajišťujeme možnost individuální úpravy programu podle potřeb dítěte a takové podmínky, aby mohly být naplňovány cílové a obsahové požadavky na předškolní vzdělávání i očekávané kompetence dítěte.
Po celou dobu poskytuje dětem útulné  prostředí a vlídnou a přátelskou atmosféru. Interiér svým zařízením a vybavením umožňuje bezproblémové adaptace v co nejkratší době.
V poslední době si čím dál víc uvědomujeme, že předškolní vzdělávání je dnes vnímáno mimo jiné jako důležitý počátek pozitivního socializačního procesu, který je významný pro další rozvoj dětí a jejich společenského postavení. Tímto je zároveň naplňována Úmluva o právech dítěte a program Světové zdravotnické organizace pro Evropu – Právo na zdravý začátek života.
Snad investice vložená do výchovy ke zdravému životnímu stylu v podnětném, kreativním, estetickém  a moderním prostředí sníží škody vzniklé působením patologických jevů, jako je vandalismus, násilí a  užívání drog a náklady vynaložené na jejich dlouhodobé odstraňování.
Proto se naše mateřská škola svou náplní a přístupem zodpovědně podílí na vštěpování základů zdravého životního stylu a prevenci sociálně patologických jevů u dětí na počátku jejich etapy celoživotního vzdělávání a svou edukační náplní respektuje osobnostně orientovaný model předškolního vzdělávání.
Mateřská škola má čtyři třídy. Do tříd jsou zařazovány děti od 3 – 6 (7)let věku (heterogenně).