(„Oživme spolu ľudové zvyky a tradície“ je projekt, ktorý nadväzuje na predchádzajúci projekt „ Handmade tradition“)

Ľudová slovesnosť, zvyky a tradície predstavujú vo výchove dieťaťa v predškolskom veku jeden zo základných kameňov, na ktorom je budované ďalšie systematické pôsobenie výchovy umením k umeniu. Ľudová tvorivosť je pre deti veľkou umeleckou i výchovnou hodnotou. Je v nej zobrazený svet a život s nevšednou vynaliezavosťou, postrehom a vtipom. V minulosti sa deti zúčastňovali na všetkých oblastiach života. Veľa riekaniek, detských ľudových piesní bolo spojených so svetom zvierat,   s prírodou. Deti intenzívne prežívali všetko, čo sa dialo doma, v dedine, v prírode, či už išlo o striedanie ročných období a s nimi súvisiace zmeny v prírode, či o prácu na poli, doma, alebo o významné udalosti ľudského života.

Z nášho života sa pomaly vytráca ľudová tradícia, a preto podporujme u detí

záujem o ľudové piesne, tance, vinše, aby sme prispievali k emocionálnemu rozvoju dieťaťa.

Cieľom projektu „Oživme spolu ľudové zvyky a tradície“ je šíriť kultúrne dedičstvo, ľudové tradície a spoznávať históriu krajiny. Prostredníctvom projektu budeme získavať nové poznatky o ľudových tradíciách v daných regiónoch, zbierať povesti, ľudové piesne, detské hry a tance, rečňovanky, príslovia, porekadlá. Dieťa bude spoznávať kultúrne dedičstvo cez piesne, zvyky, obyčaje, nárečie a dialektiku regiónu, v ktorom vyrastá. Deti sa aktívnou účasťou budú zapájať do prác, ktoré sa v súčasnosti viac-menej už nerealizujú. Prostredníctvom tohto zážitku sa dieťa bude vedieť vcítiť do remesiel a prác, ktoré sa pomaly vytrácajú a upadajú do zabudnutia. Po absolvovaní predprimárneho vzdelávania budú tak deti oboznámené s ľudovou slovesnosťou, tradíciami a hrami. Folklórna tradícia sa stáva dôležitým stimulom prispievajúcim k sebarealizácii dieťaťa.

Pedagógovia budú vyhľadávať, poznávať, porovnávať ľudové zvyky a tradície, poznávať hrady a zámky v jednotlivých krajinách SK, ČR, PL a zaznamenávať ich do knižnej podoby. Počas stretnutí sa naučia rôzne ľudové piesne, tance, hry, príslovia a porekadlá. Pri detských piesňach a hrách budeme vyhľadávať prepojenosť medzi partnerskými krajinami.

Sme presvedčení, že naše publikácie môžu byť úspešne použité na vytvorenie kvalitného vzdelávacieho produktu, ktorý môže byť použitý v akomkoľvek vzdelávacom systéme.

Po uskutočnení každého medzinárodného stretnutia sa v materských školách zrealizujú workshopy, ktoré prepoja pedagógov – deti – rodičov.

Dlhodobým prínosom projektu bude jej využitie pre ďalšie generácie.

 

„Tradícia neznamená uchovávať popol, ale odovzdávať plameň“.

Popis předchozího projektu