(Projekt „Oživme spolu lidové zvyky a tradice“ je projekt, který navazuje na předcházející projekt „Handmade tradition“)

Lidová slovesnost, zvyky a tradice představují ve výchově dítěte v předškolním věku jeden ze základních kamenů, na kterém je budováno další systematické působení výchovy uměním k umění. Lidová tvořivost je pro děti velkou uměleckou i výchovnou hodnotou. Je v ní zobrazený svět a život s nevšední vynalézavostí, postřehem a vtipem. V minulosti se děti zúčastňovaly všech oblastí života. Mnoho říkanek, dětských lidových písní, bylo spojených se světem zvířat, s přírodou. Děti intenzivně prožívaly všechno, co se dělo doma, ve vesnici, v přírodě nebo šlo o střídání ročních období a s nimi souvisejících změn v přírodě, či práci na poli, doma, ale i o významné události lidského života. Z našeho života se pomalu vytrácí lidové tradice, a proto podporujeme u dětí zájem o lidové písně, tance, abychom přispívali k emocionálnímu rozvoji dítěte.
Cílem projektu „Oživme spolu lidové zvyky a tradice“ je šířit kulturní dědictví, lidové tradice a poznávat historii země. Prostřednictvím projektu budeme získávat nové poznatky o lidových tradicích v daných regionech, sbírat pověsti, lidové písně, dětské hry a tance, říkanky, přísloví, pořekadla. Dítě bude poznávat kulturní dědictví prostřednictvím písní, zvyků, obyčejů, nářečí a dialektiku regionu, v kterém vyrůstá. Děti se aktivní účastí budou zapojovat do prací, které se v současnosti více či méně už nerealizují. Prostřednictvím tohoto zážitku se dítě bude umět vcítit do řemesel a prací, které se pomalu vytrácejí a upadají do zapomenutí. Po absolvování předprimárního vzdělávání budou tak děti obeznámené s lidovou slovenštinou, tradicemi a hrami. Folklorní tradice se stává důležitým stimulem přispívajícím k seberealizaci dítěte.
Pedagogové budou vyhledávat, poznávat, porovnávat lidové zvyky a tradice, poznávat hrady a zámky v jednotlivých krajinách SK, ČR, PL a zaznamenávat je do knižní podoby. Během setkání se naučí různé lidové písně, tance, hry, přísloví a pořekadla. Při dětských písních a hrách budeme vyhledávat propojenost mezi partnerskými krajinami.
Jsme přesvědčeni, že naše publikace mohou být úspěšně využité k vytvoření kvalitního vzdělávacího produktu, který může být použitý v jakémkoliv vzdělávacím systému.
Po uskutečnění každého mezinárodního setkání se v mateřských školách zrealizují workshopy, které propojí pedagogy – děti – rodiče.
Dlouhodobým přínosem projekt bude jeho využití pro další generace.

„Tradice neznamená uchovat popel, ale odevzdávat oheň“

 

 

Popis předchozího projektu